Online Japanese dictionary of Kanji symbols: 者,担,肪,念,松,述,非,承,武,直

This is an online Japanese dictionary developed by Free Light Software and contains Chinese characters used in Japanese words. If this is your first visit, please check the list of our Japanese dictionaries. Click on the name of a component/stroke number/key word to narrow your translation search. You can also find a Japanese character or word from Roman characters (Romaji). The list of abbreviation should be also helpful.

By installing Euro-Japan dictionary on your mobile device such as Apple iPhone Apple iPad or Google Android you can continue to use our dictionary outside your home or office, even without Internet.
Japanese display
dictionary:
radical  keywords
=>
=>
Page beginning from the number of strokes: 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 28

Direct access: , , , , , , , , ,

category: to learn in school
radical:
nb of strokes: 8
translation: person, someone, affair, this, that
sha
者: mono: person, someone
者: ha: this is, that is
Kanji words: 著者 , 長者 , 打者 , 読者 , 学者 , 芸者 , 御者 , 業者 , 覇者 , 隠者 , 医者 , 従者 , 患者 , 賢者 , 記者 , 小者 , 後者 , 曲者 , 武者 , 怠け者 , 何者 , 忍者 , 偽者 , 愚者 , 両者 , 作者 , 聖者 , 識者 , 信者 , 使者 , 死者 , 首謀者 , 奏者 , 達者 , 当事者 , 若者 , 悪者 , 役者 , 訳者 , 勇者 , 前者
Expressions: 下の者 , 内の者 , 回し者 , 囲い者 , 困り者 , 若い者 , 変り者 , 晒し者にする , 慌て者 , 愛する者 , 諂らい者 , 確り者 , 阿片中毒者 , 哀願者 , 愛国者 , 愛好者 , 愛嬌者 , 暗殺者 , 斡旋者 , 売買契約者 , 媒介者 , 買収者 , 伴奏者 , 美学者 , 防御者 , 亡命者 , 葡萄栽培者 , 物故者 , 文学者 , 物質主義者 , 知恵者 , 遅刻者 , 陳情者 , 知的労働者 , 貯金者 , 著作者 , 調整者 , 挑戦者 , 調停者 , 仲介者 , 注解者 , 忠告者 , 中年者 , 中立主義者 , 注釈者 , 代弁者 , 代表者 , 第三者 , 脱走者 , 伊達者 , 脱獄者 , 脱税者 , 泥酔者 , 溺死者 , 電波天文学者 , 伝達者 , 伝統主義者 , 独学者 , 独裁者 , 独占者 , 独身者 , 同調者 , 同情者 , 道化者 , 同行者 , 道楽者 , 同棲者 , 永住者 , 演技者 , 演出者 , 演奏者 , 演説者 , 閲覧者 , 外食者 , 学習者 , 頑固者 , 合作者 , 現実主義者 , 元気者 , 原作者 , 技術者 , 犠牲者 , 偽善者 , 偽造者 , 語学者 , 合格者 , 軍国主義者 , 偶像崇拝者 , 偶像破壊者 , 虐殺者 , 業務管理者 , 敗北者 , 敗北主義者 , 配偶者 , 背教者 , 敗残者 , 破壊者 , 発見者 , 発行者 , 迫害者 , 反動主義者 , 反逆者 , 版権所有者 , 反則者 , 反対者 , 犯罪者 , 破産者 , 破産債権者 , 発明者 , 平和主義者 , 辺境開拓者 , 変質者 , 編集者 , 変態性欲者 , 被害者 , 批判者 , 日陰者 , 筆記者 , 卑怯者 , 貧困者 , 被災者 , 日和見主義者 , 保護者 , 歩行者 , 翻訳者 , 報道者 , 法学者 , 報復主義者 , 報告者 , 訪問者 , 放浪者 , 保有者 , 不法入国者 , 復讐者 , 紛失者 , 浮浪者 , 負債者 , 負傷者 , 扶養者 , 漂流者 , 違反者 , 違法者 , 維持者 , 移住者 , 田舎者 , 委任者 , 印象主義者 , 委託者 , 悪戯者 , 事大主義者 , 実行者 , 人格者 , 人口統計学者 , 尋問者 , 人種差別主義者 , 自殺者 , 次点者 , 実利主義者 , 実用主義者 , 助言者 , 常用者 , 受験者 , 熟練者 , 樹木栽培者 , 殉教者 , 巡礼者 , 受賞者 , 重婚者 , 重傷者 , 需要者 , 科学者 , 化学者 , 解読者 , 開発者 , 解放者 , 改革者 , 会見者 , 快楽主義者 , 解説者 , 会食者 , 改宗者 , 開拓者 , 解答者 , 回答者 , 海洋生物学者 , 加盟者 , 歓迎者 , 関係者 , 勧告者 , 管理者 , 観察者 , 干渉主義者 , 監修者 , 観測者 , 姦通者 , 加入者 , 完全主義者 , 経営者 , 軽薄者 , 計画者 , 経験者 , 形式主義者 , 継承者 , 契約者 , 欠勤者 , 見学者 , 献血者 , 検挙者 , 研究者 , 権利者 , 権力者 , 建設者 , 欠席者 , 決闘者 , 希望者 , 寄付者 , 企画者 , 帰還者 , 棄権者 , 帰国者 , 寄稿者 , 気紛れ者 , 勤務者 , 筋肉労働者 , 金利生活者 , 勤労者 , 近親者 , 寄託者 , 祈祷者 , 喫煙者 , 個人主義者 , 国家主義者 , 告発者 , 婚約者 , 孤立主義者 , 古典研究者 , 購買者 , 購読者 , 講演者 , 後援者 , 校閲者 , 攻撃者 , 候補者 , 交付者 , 行為者 , 考古学者 , 広告者 , 公認候補者 , 購入者 , 高齢者 , 耕作者 , 校正者 , 構造主義者 , 雇用者 , 居住者 , 共演者 , 競技者 , 供述者 , 恐喝者 , 供給者 , 共鳴者 , 享楽主義者 , 協力者 , 競争者 , 競走者 , 共和主義者 , 共有者 , 求婚者 , 救済者 , 求職者 , 給与所得者 , 麻薬密売者 , 目下の者 , 目上の者 , 未熟者 , 密告者 , 密航者 , 未婚者 , 密猟者 , 模倣者 , 目撃者 , 申込者 , 模造者 , 無法者 , 武者修行者 , 夢遊病者 , 熱狂者 , 年少者 , 捏造者 , 人気者 , 呑気者 , 農学者 , 入場者 , 入会者 , 入国者 , 入門者 , 入札者 , 入賞者 , 入隊者 , 臆病者 , 御節介者 , 応募者 , 横領者 , 来訪者 , 落伍者 , 落札者 , 落選者 , 裸体主義者 , 礼拝者 , 連邦主義者 , 離婚者 , 立法者 , 理想主義者 , 立案者 , 利用者 , 聾唖者 , 朗読者 , 労働者 , 浪費者 , 略奪者 , 旅行者 , 領収者 , 栽培者 , 債権者 , 再婚者 , 債務者 , 菜食主義者 , 作成者 , 作詞者 , 搾取者 , 賛美者 , 参加者 , 参拝者 , 賛成者 , 撮影者 , 殺害者 , 殺人者 , 請願者 , 無政府主義者 , 征服者 , 正解者 , 成功者 , 請求者 , 成年者 , 製作者 , 生産者 , 性欲倒錯者 , 生存者 , 製造者 , 責任者 , 設計者 , 戦没者 , 先着者 , 先導者 , 扇動者 , 宣教者 , 先任者 , 専有者 , 洗礼者 , 戦死者 , 設立者 , 社会主義者 , 洒落者 , 志望者 , 死亡者 , 視聴者 , 指導者 , 志願者 , 支配者 , 飼育者 , 支持者 , 司会者 , 指揮者 , 失格者 , 執行者 , 侵害者 , 神学者 , 申告者 , 信仰者 , 侵入者 , 審判者 , 神秘主義者 , 進歩主義者 , 侵略者 , 申請者 , 身体障害者 , 信託者 , 信託貯金者 , 失敗者 , 執筆者 , 失踪者 , 失業者 , 失明者 , 質問者 , 使用者 , 所持者 , 署名者 , 初心者 , 消防者 , 象徴主義者 , 障害者 , 証言者 , 消費者 , 正直者 , 紹介者 , 証明者 , 奨励者 , 勝利者 , 小心者 , 所有者 , 主張者 , 主演者 , 守護者 , 手術者 , 出勤者 , 出金者 , 主催者 , 出席者 , 出資者 , 取得者 , 出演者 , 出願者 , 出場者 , 就業者 , 週末旅行者 , 修正者 , 修正主義者 , 拾得者 , 修繕者 , 側近者 , 組織者 , 創業者 , 送付者 , 送金者 , 遭難者 , 創立者 , 創造者 , 推薦者 , 数学者 , 崇拝者 , 退会者 , 退職者 , 探求者 , 単身者 , 担当者 , 提案者 , 帝国主義者 , 提供者 , 提出者 , 適任者 , 転向者 , 哲学者 , 土地の者 , 徒歩者 , 徒歩旅行者 , 渡航者 , 屠殺者 , 逃亡者 , 統治者 , 闘技者 , 投票者 , 搭乗者 , 当局者 , 当選者 , 透視者 , 投資者 , 統率者 , 逃走者 , 登山者 , 追放者 , 通勤者 , 通訳者 , 裏切者 , 浮気者 , 和解者 , 厄介者 , 八九三者 , 予言者 , 預金者 , 他所者 , 容疑者 , 擁護者 , 陽気者 , 要求者 , 養殖者 , 予約者 , 遺言者 , 行方不明者 , 有段者 , 誘拐者 , 有力者 , 有志の者 , 優勝者 , 誘惑者 , 在住者 , 懺悔者 , 贅沢者 , 絶対主義者 , 贈呈者 , 贈賄者 , 頭脳労働者 , インフレ論者 , ユダヤ民族主義者 , スピード違反者 , ゲスト出演者 , ビールス学者 , ニュース解説者 , モルヒネ中毒者 , ホテル業者 , イスラム原理主義者 , スターリン主義者
check also:

category: to learn in school
radical:
keyword: job , transport
nb of strokes: 8
translation: load, carry
tan
担う: ninau: shoulder (v.), carry (a load) on one's shoulders
担ぐ: katsugu: shoulder (v.), carry [have] (a thing) on one's shoulder [back], be superstitious, deceive (jp.), hoax, take (a person) in, play a trick (on)
Kanji words: 負担 , 担架 , 担任 , 担保 , 担当
Expressions: 肩に担ぐ , 輿を担ぐ , 縁起を担ぐ , 縁起を担いで , 神輿を担ぐ , 鉄砲を担ぐ

category: to learn in school
radical:
keyword: food
nb of strokes: 8
translation: oil, grease, fat
bou, hou
肪: abura: oil, grease <<<
肪える: koeru: fatten (vi.) <<<
Kanji words: 脂肪

category: to learn in school
radical:
keyword: religion
nb of strokes: 8
translation: sense, idea, feeling, desire
nen
念じる: nenjiru: pray, have [keep] (a matter) in mind <<<
念を押す: nennoosu: call (a person's) attention, repeatedly (to), remind (a person of) <<<
念を入れる: nennoireru: pay attention (to), be careful (of, to do) <<<
念の為: nennnotame: in order to make sure, by way of precaution <<<
念う: omou: think <<<
念える: tonaeru: recite <<<
Kanji words: 概念 , 懸念 , 記念 , 無念 , 念仏 , 念動 , 念願 , 理念 , 信念 , 正念 , 執念 , 丹念 , 通念 , 残念


category: to learn in school
radical:
keyword: tree
nb of strokes: 8
translation: pine (tree)
shou
松: matsu
松の木: matsunoki: pine tree <<<
松の実: matsunomi: pine nut <<<
Kanji words: 浜松 , 門松 , 松林 , 松田 , 松江 , 松本 , 松島 , 松茸 , 松明
Expressions: 一本松

category: to learn in school
radical:
nb of strokes: 8
translation: explain, talk, tell, say, mention
jutsu
述べる: noberu
Kanji words: 叙述 , 述語 , 記述 , 供述
Expressions: 礼を述べる , 考えを述べる , 悔みを述べる , 弔辞を述べる , 大体を述べる , 概略を述べる , 概要を述べる , 抱負を述べる , 言分を述べる , 意見を述べる , 感想を述べる , 口上を述べる , 見舞を述べる , 大筋を述べる , 御礼を述べる , 輪郭を述べる , 理由を述べる , 賛辞を述べる , 所見を述べる , 祝辞を述べる , 祝儀を述べる , 大綱を述べる
synonyms: ,

category: to learn in school
radical:
nb of strokes: 8
translation: negation, blame, censure, slander, libel
hi
非る: soshiru: blame (a person for), censure (a person for), speak ill of (a person), slander, abuse, libel, cast a stigma (on) <<<
非ず: arazu: not, no
Kanji words: 非番 , 非情 , 非常 , 非行 , 非難 , 是非
Expressions: 似て非なる , 非芸術 , 非現実的 , 非上場 , 非上場株 , 非上場企業 , 非常識 , 非科学的 , 非課税 , 非課税の , 非金属 , 非国民 , 非公開の , 非公式 , 非能率的な , 非能率 , 非連動 , 非戦闘員 , 非信託者 , 非対称 , 非対称の , 非対称的 , 非典型的
check also:

category: to learn in school
radical:
nb of strokes: 8
translation: receive (pol.), accept, agree
shou, sou
承る: uketamawaru: receive (pol.), accept, listen (jp. pol.)
承ける: ukeru: receive, accept <<<
Kanji words: 伝承 , 継承 , 了承 , 承知 , 承諾 , 承認

category: to learn in school
radical:
keyword: war
nb of strokes: 8
translation: force, violent, courageous, spirited, brave, soldier, weapon (ext.)
bu, mu
武し: takeshi: courageous, spirited, brave
武: tsuwamono: brave, soldier, warrior <<<
Kanji words: 武道 , 武器 , 武力 , 武士 , 武装 , 玄武 , 武蔵 , 武者 , 西武 , 東武
Expressions: 武富士

category: to learn in school
radical:
nb of strokes: 8
translation: direct, immediate, value
choku, jiki, chi
直ちに: tadachini: at once, immediately, instantly, directly, in no time, soon, right away, on the spot
直ぐ: sugu: immediately, instantly, easily, readily, just, right
直ぐ怒る: suguokoru, suguikaru: be easily offended <<<
直ぐ信じる: sugushinjiru: be too ready to believe, be too credulous <<<
直ぐ分る: suguwakaru: easily understandable <<<
直ぐ近くの: suguchikakuno: near at hand <<<
直たる: ataru: correspond, value (v.) <<<
直たい: atai: value (n.) <<<
直す: naosu: repair (jp.), mend (vt.), rectify <<<
直る: naoru: be repaired (jp.), be mended
直し: naoshi: reparation (jp.)
直: hita: serious (jp.)
Kanji words: 直角 , 直感 , 直轄 , 直径 , 直行 , 直航 , 直腸 , 直面 , 直流 , 直線 , 直接 , 直通 , 直訳 , 硬直 , 真直ぐ , 仲直り , 正直 , 宿直 , 率直 , 垂直 , 素直 , 当直
Expressions: 今直ぐ , 叩き直す , 包み直す , 考え直す , 作り直す , 取りも直さず , 洗い直す , 書き直す , 温め直す , 開き直る , 遣り直す , 聞き直す , 読み直す , 綻びを直す , 調べ直す , 積み直す , 癖を直す , 縁起直し , 縁起直しに , 直滑降 , 化粧を直す , 欠点を直す , 機嫌を直す , 短所を直す , ストッキングを直すThe displayed words on this page are 612 - 621 among 2836.


http://www.docoja.com/kan/kantxtg8-6.html
Text Copyright, Free Light Software
Pictures' Copyright belongs to each author or legal claimant
Last update: 10/02/22 10:44